Kandidater till kårstyrelsen, Linnéstudenternas styrelse, 2017/18
Candidates for The Student Union Board, Linnéstudenterna’s board, 2017/18

Click here for English

ORDFÖRANDE

VÄXJÖ OCH KALMAR

Elin Axén
Här har vi en riktig eldsjäl som tycker om att engagera och påverka. Elin har mycket erfarenhet av styrelsejobb och känner att posten som Ordförande hade passat henne perfekt. Hon vill främst främja studentlivet i Kalmar och skapa mötesplatser där studenter kan träffas över fakultetsgränser. Elin vill även skapa förankring mellan näringsliv och studentliv.

 


UTBILDNINGSBEVAKARE

KALMAR

Lwam Asewaf
Lwam är 30 år och läser vid Farmaceutprogrammet i Kalmar. Hon har ingen tidigare erfarenhet av styrelsejobb men är nyfiken på att prova att jobba med studentrelaterade frågor. Lwam vill till exempel arbeta med att främja studenthälsan och minska studierelaterad stress. Hon känner även att hon har en positiv inställning till styrelsejobb och att hon har mycket att ge.

 

Elin Enblom
Elin är driven och vet vad hon vill. I sin position som utbildningsbevakare vill hon arbeta med att granska och påverka studenternas rättigheter. Elins hjärtefråga är att säkerställa hög kvalitet på utbildningarna samt öka medvetenheten om studenters rättigheter. Hennes tidigare erfarenhet inom styrelsearbete gör att hon vet vad det innebär att arbeta för sina medlemmar.

 

UTBILDNINGSBEVAKARE

VÄXJÖ

Pia Gröhn
Pia är en ansvarsfull, organiserad och framåtsträvande kandidat för posten utbildningsbevakare. Hon har tidigare varit studentrepresentant och har bred erfarenhet av styrelsearbete. Pia vill i sin roll som utbildningsbevakare bland annat arbeta med alumninätverk där tidigare studenter håller föreläsningar, inspirerar och tipsar nuvarande studenter om sina erfarenheter efter examen.

 


STUDIESOCIALT ANSVARIG

VÄXJÖ

Lovisa Johansson
Lovisa är mycket engagerad och har god i inblick i studentlivet. I sin position som Studiesocialt Ansvarig vill hon påverka och utveckla insynen i Linnestudenterna. Hon vill även fortsätta samt utveckla samarbetet med studentföreningarna. Hennes ambitioner är att öka delaktigheten genom att öka medvetenheten kring fördelarna med att vara medlem.

 

STUDIESOCIALT ANSVARIG

KALMAR

Vidar Justegård
Vidar är en engagerad, driven och erfaren kandidat till posten som Studiesocialt ansvarig. Han vill främst fokusera på ett långsiktigt och student-överskridande engagemang mellan studenter och Kalmar kommun och ett ökat samarbete mellan föreningar. Vidar vill även främja föreningsarbetet och öka intresset för deltagande i Linnestudenterna.

 


STYRELSELEDAMOT

Linnéa Engstrand
Linnéa är en glad och positiv person med mycket erfarenhet av styrelsejobb. Hon vill bli engagerad i att fånga studenternas intresse av Linnestudenterna. Linnéa tycker att Linnestudenterna behöver höras och synas mer och att hoppas på att kunna bidra till ett större engagemang. Hon vill även att Linnestudenterna anordnar större event som inte endast riktar sig till medlemmarna.

 

Albin Evertsson
Albin är en driven kandidat som gillar att mycket att göra. Han har tidigare erfarenhet av att driva kampanjer och vill använda sin erfarenhet för att öka synligheten för Linnéstudenterna. För Albin är det viktigt att Linnéstudenterna syns och hörs mer så att dess medlemmar vet sina rättigheter, sina möjligheter och vad kåren jobbar med.

 

Nathalie Gunnarsson
Nathalie är glad och nyfiken med passion för internationalisering. I sin position som Ledamot vill hon fortsätta att arbeta med kulturutbyte samt integration. Hennes tidigare erfarenhet gör att hon bidrar med ett brett kontaktnät samt kunskap om interkulturella aktiviteter.

 

Vanessa de Luca
Vanessa är driven och ambitiös med stort intresse för språk. I sin position som ledamot vill hon jobba med att synliggöra Linnéstudenterna. Med hjälp av sin flerspråkighet känner Vanessa sig kompetent i uppgiften att engagera internationella studenter att bli mer aktiva i föreningslivet. Utöver det vill hon fokusera på frågor som rör arbets- och näringslivet.

 

Sabina Sahlman Appel
Sabina är social och envis med ett personligt engagemang för förändringsarbete inom funktionsnedsättning. I sin position som Ledamot vill hon arbeta med att öka förståelsen och medvetenheten för funktionsnedsättningar. Genom att sprida information om studenters rättigheter tror hon på att förbättra studieklimatet.

 

Rebecka Schloenzig
Rebecca är engagerande och brinner för projekt i alla dess former. Hennes driv för projekt tror hon kan tillföra mycket i styrelsearbete och hon har även ett brett kontaktnät att bidra med. I sin position som Ledamot vill hon fokusera på att knyta kontakter och stärka samarbetet mellan studenter och näringslivet.

 

Ida Sjöbom
Ida är utåtriktad och positiv med erfarenhet av tidigare styrelsearbete. I sin position som Ledamot vill hon engagera andra och känna att hon gör skillnad. Hon vill även öka samarbetet mellan Linnestudenterna och föreningarna. Frågor som rör studentengagemang och medlemsaktiviteter i förhållande till hälsa och idrott är något hon tycker är extra intressant.

 

Johan Smedin
Johan är en statsvetarstuderande studentpolitiker med mångårig erfarenhet av föreningsliv, inom både utbildningsväsende och politik. Han har etablerat ett gott nätverk inom näringslivet och politiken lokalt i Växjö och tror sig kunna bidra med ett bra arbetssätt i frågor som rör arbets – och näringslivet.

 

Hugh Storlien
Hugh är från Australien men pratar flytande svenska. Han har tidigare erfarenhet av studentföreningar och fackligt arbete, både i Sverige och Australien. Han vill bland annat arbeta med att integrera studentföreningen Lambda bättre i Linnéstudenterna. Dessutom kan han bidra med ett internationellt perspektiv på frågor kring internationalisering, marknadsföring och rekrytering.

 

Mikael Stålbrandt
Mikael är en person med mycket ambition som känner att han har tid över att lägga på någonting han verkligen brinner för. Sänkta kostnader för pendling mellan Växjö och Kalmar är det som ligger honom närmast om hjärtat. Han känner att han har mycket drivkraft, är social och att han har lätt att ta kontakt med människor.

 

Ingmarie Tobon Spånglund
Ingmarie är en positiv själ som vill tillföra pedagogik och långsiktiga samarbeten till Linnestudenterna. Hon är främst intresserad av att arbeta med marknadsföring då hon känner att hon har mycket att ge. Att ta en närmare titt på hur betygsbedömning går till är någon hon skulle vilja genomföra.

 

Frederike Wespel
Frederike är en social glädjespridare med intresse för evenemang och internationalisering. I sin position som Ledamot vill hon påverka studentlivet genom att fokusera på den sociala hälsan. Hennes hjärtefråga ligger i att öka gemenskapen mellan studenter samt minska utanförskapet.

 

 


 

IN ENGLISH

Candidates for The Student Union Board, Linnéstudenterna’s board, 2017/18

STUDENT UNION PRESIDENT

VÄXJÖ AND KALMAR

Elin Axén
Elin is a very dedicated student who wants to engage other students and make a difference. She has a great deal of board work experience and feels that the position as President will be perfect for her. She wants to encourage student life in Kalmar and create venues for students to meet regardless of faculty. Elin wants to create closer ties between students and the business sector.

 


BOARD MEMBER IN CHARGE OF EDUCATIONAL MATTERS

KALMAR

Lwam Asewaf
Lwam is a 30-year old pharmacy programme student in Kalmar. She has no previous experience in board work, but is very curious to work with student related issues. Lwam wants to improve student health and reduce study related stress. She also has a positive attitude towards being a board member and feels that she has a lot to offer.

 

Elin Enblom
Elin is a determined student with a strong will. As a board member in charge of educational matters she wants to examine and influence students’ rights. Her most important issue is to ensure high academic quality and increase awareness of students’ rights. Thanks to her previous board work experience she knows what it takes to work for members.

 

BOARD MEMBER IN CHARGE OF EDUCATIONAL MATTERS

VÄXJÖ

Pia Gröhn
Pia is responsible and organised, an ambitious candidate for the position of board member in charge of educational matters. She has previously been a student representative and has a great deal of board work experience. Pia wants to work with an alumni network where former students give lectures to inspire and guide present students with their experiences after graduating.

 


BOARD MEMBER IN CHARGE OF STUDENTS’ SOCIAL MATTERS

VÄXJÖ

Lovisa Johansson

Lovisa is a very committed student with a good knowledge of student life. She wants to continue and develop collaborations with the student associations. Her ambition is to increase participation by increasing the awareness of the benefits of a student union membership.

 

 

BOARD MEMBER IN CHARGE OF STUDENTS’ SOCIAL MATTERS

KALMAR

Vidar Justegård
Vidar is a committed, driven and experienced candidate for the position as board member in charge of Students’ social matters. He wants to focus mainly on a long-term collaboration between students and Kalmar Municipality and also increase collaborations between student associations. Vidar also wants to encourage association work and increase awareness of the Student Union.

 


BOARD MEMBERS

Linnéa Engstrand
Linnéa is a happy and positive person with a great deal of board work experience. She wants to make the students more aware of the Student Union and its potential. Linnéa thinks that Linnéstudenterna needs to be more vocal as well as visible and she wants to contribute to more student commitment. She also wants Linnéstudenterna to arrange large events that are not only aimed for members.

 

Albin Evertsson
Albin is a determined candidate who likes to keep busy. He has previous experience of running campaigns and wants to use this experience to increase visibility for Linnéstudenterna. It is important to Albin that Linnéstudenterna becomes more vocal and more visible so that the members know their rights and their potentials. It is important to inform everybody about the Student Union’s work.

 

Nathalie Gunnarsson
Nathalie is a happy and curious student with a passion for internationalisation. Her ambition as a board member is to continue her work for cultural exchange and integration. Her previous experiences have provided her with a large contact network and a great knowledge of intercultural activities.

 

Vanessa de Luca
Vanessa is driven and determined with a great interest in languages. She wants to use her position as a part time board member to increase Linnéstudenterna’s visibility. Vanessa is fluent in several languages and this will make her perfect to engage international students in student associations. She also wants to focus on issues regarding working life and the business sector.

 

Sabina Sahlman Appel
Sabina is outgoing and determined with a personal commitment to improving conditions for the disabled. As a part time board member, she wants to help increase awareness of disabilities. She wants to improve student life by spreading information about students’ rights.                          

 

Rebecka Schloenzig
Rebecca is inspiring and loves projects of all shapes and sizes. Her passionate nature and love of projects can be positive for the board work and she can also contribute with a wide contact network. As a part time board member, she wants to promote contacts and strengthen interaction between students and the business world.

 

Ida Sjöbom
Ida is outgoing and positive with previous board work experience. As a part time board member, she wants to involve others and feel that she is making a difference. She also wants to improve relations between the Student Union and the student associations. Issues regarding student commitment and member activities with a health and sports focus are also extra interesting.

 

Johan Smedin
Johan is a political science student and student politician with experience from associations, both academic and political. He has a wide contact network in the business and political sectors in Växjö and wants to contribute with good work procedures in matters regarding business and working life.

 

Hugh Storlien
Hugh is Australian but is fluent in Swedish and has previous experience from student associations and trade union work, in Sweden as well as in Australia. Hugh wants to integrate the student association Lambda more with Linnéstudenterna. He can also contribute with an international perspective on internationalisation, marketing and recruitment.

 

Mikael Stålbrandt
Mikael is a determined student who feels that he has spare time to focus on important issues.  He wants to work for reduced commuting costs for students who travel between Kalmar and Växjö. Mikael has a lot of ambition, is outgoing and connects easily with other people.

 

Ingmarie Tobon Spånglund
Ingmarie is a positive person who want to bring pedagogics and long-term collaborations to Linnéstudenterna. She is mainly interested in marketing and feels that she has a lot to offer. She would also like to take closer look at how the marking procedure is carried out.

 

Frederike Wespel
Frederike is an outgoing and joyful person who is interested in events and internationalisation. As a part time board member, she wants to influence student life by focusing on social welfare. Her main issue is to encourage the student community feeling and reduce social exclusion.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X