Ny verksamhetsledare på Drivhuset Kalmar/New Head of Operation at Drivhuset Kalmar

—Swedish— (English below)

När du startar eget företag parallellt med dina studier kan du kontakta Drivhuset Kalmars nya verksamhetsledare Dennis Åström. Honom hittar du i Drivhusets lokaler mitt emot Universitetsbiblioteket. Under hösten planerar Linnéstudenterna en aktivitet med Drivhuset, håll utkik!


När började du jobba på Drivhuset?

—Jag började jobba på Drivhuset den 25 juli i år så jag är ganska ny.


Varför valde du att hoppa på den rollen?

—Jag tyckte att det verkade spännande att få jobba med entreprenörskap och att hjälpa andra att förverkliga sina idéer. Har själv startat företag tidigare så ämnet ligger mig varmt om hjärtat.


Vad är det bästa med att stötta unga entreprenörer i Kalmar?

—Det är att få se hur dom succesivt arbetar fram sina idéer. När de kämpar för att lyckas och till slut når framgång. Men också att få höra om en massa olika spännande idéer.


Vad ska man göra om man har en affärsidé som Kalmarstudent?

— Då ska man såklart kontakta Drivhuset och boka in en vägledning. Vi kan hjälpa till med allt från att praktiskt starta ett företag till att utveckla befintliga idéer. Vi hjälper också till med att öppna upp värdefulla nätverk för nystartade företag och blivande entreprenörer i Kalmar.


Kan du ge några exempel på lokala företag som startat parallellt med studier på Linnéuniversitetet?

—Ett exempel som har varit väldigt uppmärksammat i sommar har varit Mordpodden. Dom är ett jättebra exempel på hur olika företag kan se ut. Alla företag behöver inte gå ut på att man säljer en fysisk produkt, dom visar också att man kan bygga ett företag ur ett befintligt intresse.


Vad behöver Kalmar för att studenter ska våga starta eget, och få det lokala näringslivet att blomstra?

—Jag tror att Kalmar behöver fler förebilder som inspirerar andra entreprenörer, men också arenor där entreprenörer får mötas och utmanas.

 

Vilken entreprenöriell fråga driver du aktivt på Drivhuset i Kalmar?


—Som jag nämnde innan tror jag att det är viktigt att kunna visa upp förebilder för andra entreprenörer, något som vi kommer att satsa mer på i kommande evenemang och projekt.

Dennis_80x50Namn: Dennis Åström
Ålder:
28
Roll: Verksamhetsledare
Utbildning: Kandidat i medie- och kommunikationsvetenskap
Bor: Kalmar
Gör på fritiden: Tränar inför att göra Vättern runt.
Rolig fakta: Har varit med i en reklamfilm för Liljas Bil i Kalmar. Tror den går fortfarande 😉

 

—–ENGLISH—-

New Head of Operation at Drivhuset Kalmar

If you start your own business during your studies you can contact Drivhuset Kalmar’s new head of operations Dennis Åström. You will find him in Drivhuset’s office opposite the University Library. During the autumn Linnéstudenterna is planning a joint activity with Drivhuset, so stay tuned! 


When did you start working at Drivhuset?

—I started working here on the 25th of July this year, so I am fairly new.


Why did you choose this?

—It sounded exciting to work with entrepreneurs and helping others realizing their ideas. I have started a business myself, so this subject is close to my heart.


What is the best thing about supporting young entrepreneurs i Kalmar?

—it is interesting to see how they gradually realize their ideas, they fight and finally succeed. Also, to hear a lot of different exiting ideas.


What is the procedure if you are a Kalmar student and have a business idea?

— Contact Drivhuset and make an appointment. We can help you with most things, from practical matters to developing ideas. We can also help with creating network for new businesses and future entrepreneurs in Kalmar.


Can you give us an example of a local business who was started by students at Linnaeus University?

—One example is Mordpodden, who got a lot of attention this summer. This is a really good example of how diverse businesses can be. Not all businesses are selling products, this shows that you can build a business from a personal interest.


What does Kalmar need to enable students to start their own businesses and make the local commercial life flourish?

—I think that Kalmar needs more good role models to inspire entrepreneurs, and also meeting places where entrepreneurs can meet and challenge each other.

 

Which entrepreneurial issues are you actively pursuing at Drivhuset?


—Like I mentioned earlier, I think it is important to be able to present role models for other entrepreneurs, and this is something we will do during future events and project.

Dennis_80x50Name: Dennis Åström
Age:
28
Position: Head of Operations
Education: Bachelor of media and communication
Location: Kalmar
Hobbies: practising for the bike race Vättern runt.
Fun Fact: Starred in a commercial for Liljas Bil in Kalmar. Think it is still running 😉

 
Kategorier
Nyheter Startsida 
X