Den nya styrelsen 2017/18! The new board 2017/18!
Click here for English

Valdeltagandet ökade från 2 % förra året till 9 % i år! Alla poster i styrelsen blev tillsatta och du kan träffa den nya styrelsen på årsmötet den 24 maj! Läs valberedningens sammanfattning om de nya styrelsemedlemmarna nedan.

ÅRSMÖTE

När och var: 24 maj kl.17.00
Hus N Sal 1017 i Växjö och Studio 1, Västergård Kalmar

Vi bjuder på mat!


ORDFÖRANDE

VÄXJÖ OCH KALMAR

Elin Axén
Här har vi en riktig eldsjäl som tycker om att engagera och påverka. Elin har mycket erfarenhet av styrelsejobb och känner att posten som Ordförande hade passat henne perfekt. Hon vill främst främja studentlivet i Kalmar och skapa mötesplatser där studenter kan träffas över fakultetsgränser. Elin vill även skapa förankring mellan näringsliv och studentliv.

 


UTBILDNINGSBEVAKARE

Elin Enblom
Elin är driven och vet vad hon vill. I sin position som utbildningsbevakare vill hon arbeta med att granska och påverka studenternas rättigheter. Elins hjärtefråga är att säkerställa hög kvalitet på utbildningarna samt öka medvetenheten om studenters rättigheter. Hennes tidigare erfarenhet inom styrelsearbete gör att hon vet vad det innebär att arbeta för sina medlemmar.

 

UTBILDNINGSBEVAKARE

VÄXJÖ

Pia Gröhn
Pia är en ansvarsfull, organiserad och framåtsträvande kandidat för posten utbildningsbevakare. Hon har tidigare varit studentrepresentant och har bred erfarenhet av styrelsearbete. Pia vill i sin roll som utbildningsbevakare bland annat arbeta med alumninätverk där tidigare studenter håller föreläsningar, inspirerar och tipsar nuvarande studenter om sina erfarenheter efter examen.

 


STUDIESOCIALT ANSVARIG

VÄXJÖ

Lovisa Johansson
Lovisa är mycket engagerad och har god i inblick i studentlivet. I sin position som Studiesocialt Ansvarig vill hon påverka och utveckla insynen i Linnestudenterna. Hon vill även fortsätta samt utveckla samarbetet med studentföreningarna. Hennes ambitioner är att öka delaktigheten genom att öka medvetenheten kring fördelarna med att vara medlem.

 

STUDIESOCIALT ANSVARIG

KALMAR

Vidar Justegård
Vidar är en engagerad, driven och erfaren kandidat till posten som Studiesocialt ansvarig. Han vill främst fokusera på ett långsiktigt och student-överskridande engagemang mellan studenter och Kalmar kommun och ett ökat samarbete mellan föreningar. Vidar vill även främja föreningsarbetet och öka intresset för deltagande i Linnestudenterna.

 


STYRELSELEDAMOT

Linnéa Engstrand
Linnéa är en glad och positiv person med mycket erfarenhet av styrelsejobb. Hon vill bli engagerad i att fånga studenternas intresse av Linnestudenterna. Linnéa tycker att Linnestudenterna behöver höras och synas mer och att hoppas på att kunna bidra till ett större engagemang. Hon vill även att Linnestudenterna anordnar större event som inte endast riktar sig till medlemmarna.

 

Albin Evertsson
Albin är en driven kandidat som gillar att mycket att göra. Han har tidigare erfarenhet av att driva kampanjer och vill använda sin erfarenhet för att öka synligheten för Linnéstudenterna. För Albin är det viktigt att Linnéstudenterna syns och hörs mer så att dess medlemmar vet sina rättigheter, sina möjligheter och vad kåren jobbar med.

 

Nathalie Gunnarsson
Nathalie är glad och nyfiken med passion för internationalisering. I sin position som Ledamot vill hon fortsätta att arbeta med kulturutbyte samt integration. Hennes tidigare erfarenhet gör att hon bidrar med ett brett kontaktnät samt kunskap om interkulturella aktiviteter.

 

 

Vanessa de Luca
Vanessa är driven och ambitiös med stort intresse för språk. I sin position som ledamot vill hon jobba med att synliggöra Linnéstudenterna. Med hjälp av sin flerspråkighet känner Vanessa sig kompetent i uppgiften att engagera internationella studenter att bli mer aktiva i föreningslivet. Utöver det vill hon fokusera på frågor som rör arbets- och näringslivet.

 

 

Rebecka Schloenzig
Rebecca är engagerande och brinner för projekt i alla dess former. Hennes driv för projekt tror hon kan tillföra mycket i styrelsearbete och hon har även ett brett kontaktnät att bidra med. I sin position som Ledamot vill hon fokusera på att knyta kontakter och stärka samarbetet mellan studenter och näringslivet.

 

Ida Sjöbom
Ida är utåtriktad och positiv med erfarenhet av tidigare styrelsearbete. I sin position som Ledamot vill hon engagera andra och känna att hon gör skillnad. Hon vill även öka samarbetet mellan Linnestudenterna och föreningarna. Frågor som rör studentengagemang och medlemsaktiviteter i förhållande till hälsa och idrott är något hon tycker är extra intressant.

 

Johan Smedin
Johan är en statsvetarstuderande studentpolitiker med mångårig erfarenhet av föreningsliv, inom både utbildningsväsende och politik. Han har etablerat ett gott nätverk inom näringslivet och politiken lokalt i Växjö och tror sig kunna bidra med ett bra arbetssätt i frågor som rör arbets – och näringslivet.

 

 

Frederike Wespel
Frederike är en social glädjespridare med intresse för evenemang och internationalisering. I sin position som Ledamot vill hon påverka studentlivet genom att fokusera på den sociala hälsan. Hennes hjärtefråga ligger i att öka gemenskapen mellan studenter samt minska utanförskapet.

 

 


 

IN ENGLISH

Candidates for The Student Union Board, Linnéstudenterna’s board, 2017/18
Voter turnout increased from 2 % last year, to 9 % this year! All board positions were filled. Meet the board at the Annual Meeting on the 24th of May!

WHEN: 24th of May, 17.00
WHERE: N Building Room 1017 in Växjö and Studio 1, Västergård Kalmar.

There will be food. See you!


STUDENT UNION PRESIDENT

VÄXJÖ AND KALMAR

Elin Axén
Elin is a very dedicated student who wants to engage other students and make a difference. She has a great deal of board work experience and feels that the position as President will be perfect for her. She wants to encourage student life in Kalmar and create venues for students to meet regardless of faculty. Elin wants to create closer ties between students and the business sector.

 


BOARD MEMBER IN CHARGE OF EDUCATIONAL MATTERS

KALMAR

Elin Enblom
Elin is a determined student with a strong will. As a board member in charge of educational matters she wants to examine and influence students’ rights. Her most important issue is to ensure high academic quality and increase awareness of students’ rights. Thanks to her previous board work experience she knows what it takes to work for members.

 

BOARD MEMBER IN CHARGE OF EDUCATIONAL MATTERS

VÄXJÖ

Pia Gröhn
Pia is responsible and organised, an ambitious candidate for the position of board member in charge of educational matters. She has previously been a student representative and has a great deal of board work experience. Pia wants to work with an alumni network where former students give lectures to inspire and guide present students with their experiences after graduating.

 


BOARD MEMBER IN CHARGE OF STUDENTS’ SOCIAL MATTERS

VÄXJÖ

Lovisa Johansson

Lovisa is a very committed student with a good knowledge of student life. She wants to continue and develop collaborations with the student associations. Her ambition is to increase participation by increasing the awareness of the benefits of a student union membership.

 

 

BOARD MEMBER IN CHARGE OF STUDENTS’ SOCIAL MATTERS

KALMAR

Vidar Justegård
Vidar is a committed, driven and experienced candidate for the position as board member in charge of Students’ social matters. He wants to focus mainly on a long-term collaboration between students and Kalmar Municipality and also increase collaborations between student associations. Vidar also wants to encourage association work and increase awareness of the Student Union.

 


BOARD MEMBERS

Linnéa Engstrand
Linnéa is a happy and positive person with a great deal of board work experience. She wants to make the students more aware of the Student Union and its potential. Linnéa thinks that Linnéstudenterna needs to be more vocal as well as visible and she wants to contribute to more student commitment. She also wants Linnéstudenterna to arrange large events that are not only aimed for members.

 

Albin Evertsson
Albin is a determined candidate who likes to keep busy. He has previous experience of running campaigns and wants to use this experience to increase visibility for Linnéstudenterna. It is important to Albin that Linnéstudenterna becomes more vocal and more visible so that the members know their rights and their potentials. It is important to inform everybody about the Student Union’s work.

 

Nathalie Gunnarsson
Nathalie is a happy and curious student with a passion for internationalisation. Her ambition as a board member is to continue her work for cultural exchange and integration. Her previous experiences have provided her with a large contact network and a great knowledge of intercultural activities.

 

Vanessa de Luca
Vanessa is driven and determined with a great interest in languages. She wants to use her position as a part time board member to increase Linnéstudenterna’s visibility. Vanessa is fluent in several languages and this will make her perfect to engage international students in student associations. She also wants to focus on issues regarding working life and the business sector.                         

 

 

Rebecka Schloenzig
Rebecca is inspiring and loves projects of all shapes and sizes. Her passionate nature and love of projects can be positive for the board work and she can also contribute with a wide contact network. As a part time board member, she wants to promote contacts and strengthen interaction between students and the business world.

 

Ida Sjöbom
Ida is outgoing and positive with previous board work experience. As a part time board member, she wants to involve others and feel that she is making a difference. She also wants to improve relations between the Student Union and the student associations. Issues regarding student commitment and member activities with a health and sports focus are also extra interesting.

 

Johan Smedin
Johan is a political science student and student politician with experience from associations, both academic and political. He has a wide contact network in the business and political sectors in Växjö and wants to contribute with good work procedures in matters regarding business and working life.

 

 

Frederike Wespel
Frederike is an outgoing and joyful person who is interested in events and internationalisation. As a part time board member, she wants to influence student life by focusing on social welfare. Her main issue is to encourage the student community feeling and reduce social exclusion.

X