Bli Studentrepresentant 

 

Uppdraget som studentrepresentant erbjuder dig en rolig erfarenhet, en merit på CV:t och extra klirr i kassan. Som student har du har du rätt att vara studentrepresentant i alla beredande (förberedande) och beslutande organ inom universitetet, i alla fall i de organ som har betydelse för utbildningen och studenternas situation.

Universitetet får inte fatta beslut som påverkar utbildningen eller studiesituationen, utan att först ha varit i samråd med studenterna.

Om du är intresserad av att ansöka till en studentrepresentants-plats, kontakta oss via
representant@linnestudenterna.se

FAQ – studenrepresentanter

Vissa spenderar en kvart i veckan på sitt uppdrag medan andra arbetar 3 timmar i månaden. Arbetsmängden kan skilja sig ganska mycket beroende på vilket organ som man som student är invald i. Exempelvis så behandlar fakultetsstyrelserna större och mer omfattande frågor än exempelvis ett kursplanutskott.

Studentrepresentanter gör allt från att bevaka och påverka kursplaner, till att arbeta för en bra arbetsmiljö, till att förlänga universitetsbibliotekens öppettider.

Nej, det viktigaste är att du har viljan att påverka och är engagerad i alla studenters bästa.

Ja, 350 kr för en halvdag och 700 kr för en heldag (brutto).

Postbeskrivning – studentrepresentant

En fakultetsstyrelse är det högsta beredande organet för fakulteten.
I fakultetsstyrelsen sitter dekanen, prodekanen, fakultetsanställda ledamöter, externa ledamöter och studentrepresentanter.
Varje fakultetsstyrelse ansvarar inom sitt område för utbildning, forskning och samverkan med bland annat samhälle och näringsliv.
Huvudansvaret är främst inom vetenskapliga, innehållsmässiga och kvalitetsrelaterade frågor, men även fördelning av resurser. Det innebär att fakultetsstyrelsens uppgift är att
– fatta beslut om verksamhetens organisation
– följa upp fakultetens utveckling i förhållande till strategiska planer och policys
– följa upp fakultetens utveckling med avseende på kvalitet i utbildning, forskning och samverkan
– fördela resurser ut till institutioner och enheter
– inrätta utbildningsprogram samt fastställa utbildningsplaner
– föreslå rektor inrättande eller avveckling av forskarämne

Varje institution leds av en prefekt. Vissa beslut behöver inte gå upp till Dekanens eller fakultetsstyrelsens nivå, utan fattas utav prefekten. Prefekts beslutsmöten består av prefekten, administratör, institutionsanställd ledamot och studentrepresentant. Ärenden som tas upp på prefekts beslutsmöten kan vara rutiner, policys och mer praktiska ärenden som rör kärnverksamheten.

På varje fakultet finns det ett utbildningsråd.
Utbildningsrådet bereder ärenden på grund- och avancerad nivå till dekan och fakultetsstyrelse, liksom samordnar och följer upp kvalitetsarbetet inom utbildning.
Utbildningsrådets uppgift är bland annat att:
– bereda förslag till huvudområden för examina
– ta fram förslag till revidering och fastställande av utbildningsplaner
– ta fram förslag till programutbud
– bereda en plan för systematiskt kvalitetsarbete på fakulteten

Anställningsnämnden bereder anställningsärenden till dekan och rektor. Nämnden begär in och analyserar sakutlåtanden, handlingar och tjänsternas omfattning i förhållande till de sökandes kompetens och erfarenhet.
Nämnden består av en ordförande, ansvarig prefekt i ärendet, ämnesansvarig, handläggare från personalavdelningen samt en studentrepresentant.

I handledarkollegierna på de olika fakulteterna kan arbetsordningen se lite olika ut. Det huvudsakliga arbetet är att alla huvudhandledare tillsammans med examinatorer och studentrepresentanter samlas och bereder ärenden för dekan och fakultetsstyrelse.
Handledarkollegiet bereder ärenden så som:
– inrättande av ämnen på forskarnivå
– utlysning av doktorandanställning och framställning av anställningsprofil
– allmänna studieplaner: nya och reviderade
– byte av handledare, biträdande handledare och examinator
– uppföljningsrapporter av forskningstid

Kursplaneutskottets uppgift är att granska nya kursplaner, och kursplaner som ska revideras, och se till att de är tydliga, lättöverskådliga och studenträttsliga. Huvudfokus är på utformningen av kursplanerna, överensstämmelse mellan de uppsatta målen, innehåll, undervisningsformer och examination.
Utskottet består av lärare från olika ämnen, administratör från fakulteten och studentrepresentant.

Programråden arbetar för en långsiktig och strategiskt hållbar utveckling av programmen inom fakulteterna. Programråden består av lärarrepresentanter, programansvarig, sekreterare från administrationen samt studentrepresentanter.
Programrådets uppgift är bland annat:
– att programvärderingar och kursvärderingar följs upp och återrapporteras
– att arbeta för samverkan mellan akademi och arbetsliv/branschsektor sker som en naturlig del i utbildningen

Till toppen