fbpx
Råd och  stöd – FAQ

Grunden för problemlösning på universitetet är att lösa det på lägsta möjliga nivå. Det första steget för att åtgärda ett problem är därför att kontakta den person som du tycker har skapat problemet. Om du inte vill eller vågar ta kontakt kan Linnéstudenternas ombud hjälpa dig och föra din talan.

Ombuden hjälper dig gärna att driva din fråga.

Om du läser en kurs och får ett problem kan du kontakta den person som är kursansvarig. Om du läser ett program är det i första hand den kursansvariga, och i andra hand den programansvariga som du ska vända dig till. Ombuden kan i komplexa ärenden välja en annan arbetsgång. Kontakta student- och doktorandombud Kinka Barvestad via 072-318 00 26 eller ombud@linnestudenterna.se.

Har man kommit till vägs ände inom universitetet finns det sedan ett antal nationella instanser som Universitetskanslersämbetet, Justitieombudsmannen och Justitiekanslern (för skadestånd) som du som student kan vända dig till. Våra ombud hjälper dig gärna att driva din fråga vidare.

Diskrimineringslagen slår fast att en högskola/ett universitet har skyldighet att utreda ett fall där en student anser sig ha blivit utsatt för trakasserier som har samband med etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, könsöverskridande identitet, könstillhörighet och/eller ålder (det sistnämnda dock med ett antal undantag), samt om trakasserierna är av sexuell natur. Om du skulle uppleva att du blir diskriminerad kan du anmäla det direkt till universitetet, eller be Linnéstudenternas ombud att hjälpa dig med en anmälan. Du kan även anmäla händelsen direkt till Diskrimineringsombudsmannen eller vända dig till Överklagandenämnden för högskolan.

VART VÄNDER JAG MIG OM JAG HAR EN FUNKTIONSNEDSÄTTNING OCH BEHÖVER EXTRA STÖD OCH SERVICE?
Vänd dig i första hand till universitetets samordnare för funktionshindrade studenter. Du finner deras kontaktuppgifter via länken http://lnu.se/utbildning/studera-pa-universitet/studera-med-funktionsnedsattning

Det finns inga nationella regler för hur en examination ska eller får vara konstruerad. Det är fritt fram för examinatorn (läraren som är särskilt utsedd att bestämma betyg), att bestämma detaljerna kring examinationen. Dock måste examinationsformen/-erna vara publicerade i kursplanen som är ett juridiskt bindande dokument, och examinatorn måste följa det som står i kursplanen. Läraren har 15 arbetsdagar på sig att rätta en examination.

Läs mer i Linnéuniversitetets ”Lokala regler för examinationer på grundnivå och avancerad nivå” och i högskoleverkets rapport ”Rättssäker examination”.

Ja. Lagen ger dig dock rätt att byta examinator först när du underkänts två gånger av samma examinator. Om du vill byta examinator för att jäv har förekommit har du rätt att få saken prövad utan två underkännande. Ansökningar om examinatorsbyte ska sändas till ansvarig prefekt.

Inom den akademiska världen är handledaren ditt stöd och bollplank under uppsatsskrivandet, men en handledare kan även vara den person som ska pröva dina yrkesgrundande kunskaper på en praktikplats. Vanligtvis fungerar handledningen bra, men ibland uppkommer kommunikationsproblem. Tänk på att du som student har ett eget ansvar att tydligt meddela om det är något som du inte förstår, eller något som du inte tycker fungerar. Kom också ihåg att det inte är handledaren som sätter betyget utan examinatorn. Vid praktik är examinatorn den kursansvariga läraren.

Schema ska vara tillgängligt senast en månad före kursstart. Detta gäller såväl kurser som delkurser; alla obligatoriska moment ska finnas med.

En kurs- eller programvärdering är ditt bästa sätt att ge positiv och negativ feedback på din kurs/ditt program. Enligt lag har du rätt att göra en kursutvärdering efter varje avslutad kurs. Sammanställningen av dina och dina medstudenters åsikter ska finnas tillgänglig och tas i beaktande när revideringar av kursen/programmet görs.

Ja, under förutsättning att det står inskrivet i kursplanen.

Försäkring
Som studerande vid statliga universitet och högskolor omfattas du av en personförsäkring motsvarande arbetsskadeförsäkringens olycksfallsskydd. Försäkringen gäller för både studenter och doktorander. Personskadeförsäkringen för studenter gäller i Sverige och omfattar olycksfall under skoltid och för resor mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas.
I vissa speciella fall omfattar försäkringen även sjukdom som studenten har fått via smitta enligt 5§ förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd. Ett exempel är om studenten smittas av något ämne i samband med studier i ett laboratorium.
Vill du veta mer?

Kontakta Marie Brorson på Linnéuniversitetet eller läs vidare på http://lnu.se/student/studentliv/forsakringar
TILLBUD
Med tillbud menas en oönskad händelse som kan leda till ohälsa eller olycksfall i Linnéuniversitetets lokaler. Detta kan till exempel innebära kroppsskador, oönskad temperatur i någon lokal eller kränkande särbehandling och diskriminering. Om du råkar ut för ett tillbud kan du fylla i en tillbudsrapport som du hittar här:
https://medarbetare.lnu.se/att-arbeta-vid-lnu/arbetsmiljo/arbetsskador-och-tillbud

Fyll i tillbudsrapporten och lämna den till prefekten på den institution som tillbudet ägt rum.
Har du frågor kontakta Linnéuniversitetets arbetsmiljösamordnare Eva Edlund.

Så behåller du en god hälsa under Corona-tider
1024 683 Linnestudenterna

Vi fokuserar på din hälsa, som ju påverkas av att samhället stängs ned och att människor uppmuntras att hålla avstånd.

Så blir du effektiv på distans
1024 523 Linnestudenterna

Effektivitet kan beskrivas som mängden meningsfullt arbete i förhållande till nedlagd tid. Här är några tips på hur du ska få ut så mycket som möjligt

Hälsa
600 300 Linnestudenterna

Linnéstudenterna är måna om studenters hälsa, såväl fysisk som mental, och har flera samarbeten där hälsa står i fokus.

Till toppen