fbpx
Vad är fusk?

Fuska inte!

I Högskoleförordningen finns bestämmelser för hur statliga högskolor ska hantera misstänkt fusk och plagiat, och Linnéuniversitetet har därför tydliga rutiner för det. Lärare är skyldiga att anmäla misstänkta fall av fusk och plagiat, oavsett vilken student det gäller. Den enklaste och kanske viktigaste regeln för dig som student är därför att inte fuska.

Försätt dig inte i situationer där fusk eller plagiat kan ses som en utväg eller där det kan ske av misstag!

 • Sätt dig in i vilka regler som gäller för det specifika examinationstillfället och följ dem. Fråga vid minsta osäkerhet!
 • Undvik tidspress! Börja i god tid och lämna in i god tid.
 • Formulera dina egna svar. Det är ditt arbete som ska bedömas.
 • Redogör tydligt för dina källor och vad du låtit dig ”inspireras” av.
 • Korrekturläs med fokus på citat och referenser. Ta hjälp av korrekturläsare som inte läser kursen själv.
 • Var mycket restriktiv med att titta på andras arbeten och att låta andra se dina, i synnerhet före deadline.
 • Ha koll på vad du tar med in i tentasalen! Påpeka misstag själv!
 • Jobba med gruppmedlemmar som har sunda värderingar.
 • Klargör förväntningar i grupparbeten och hantera problem tidigt.
 • Dokumentera vem som gjort vad i grupp- och projektarbeten, och dokumentera arbetets utveckling över tid.
 • Informera din lärare och be om hjälp om det uppstår problem.
 • Var observant på att det kan finnas kulturella skillnader i synen på studier, ansvar, öppenhet, fusk och plagiat.
 • Överväg bättre alternativ som att be om mer tid, inte lämna in uppgiften alls, hoppas på en komplettering, satsa på omtentan eller att helt enkelt läsa om kursen.

Det finns fyra typer av agerande som kan anmälas till universitetets disciplinnämnd, och som kan leda till en disciplinär åtgärd. Allra vanligast är fusk, vilket innefattar försök till vilseledande och plagiat.

Underskatta inte lärares förmåga att upptäcka fusk och plagiat!

Försök till vilseledande

En student som vid examination medvetet försöker föra läraren/examinatorn bakom ljuset, trots vetskap om att det inte är tillåtet, gör sig skyldig till fusk genom försök till vilseledande. Det kan till exempel handla om användning av otillåtna hjälpmedel (fusklappar, mobiltelefon eller otillåtna anteckningar i en bok) vid en salstenta, att lämna in ett arbete man har köpt av någon eller att ha sitt namn på ett grupparbete som man själv inte bidragit till.

Plagiat

Att plagiera innebär kort och gott att man stjäl hela eller delar av någon annans arbete (vanligen text, ljud eller bild) och presenterar det som sitt eget utan att göra korrekta citat eller referenser till ursprungskällan. Att utnyttja andras arbeten i orimligt stor omfattning kan också anses vara plagiat, även om de är korrekt citerade och refererade. Det kan vara svårt att avgöra exakt var gränsen går, men vid misstanke om plagiat används ofta analysresultaten från textmatchningssystemet Urkund som underlag.

Vad kan räknas som fusk?

Fusk, dvs. försök till vilseledande och plagiat kan bland annat vara…

 • Att använda text eller annan media från böcker, hemsidor, artiklar, andra studenters arbeten m.m. utan att referera/citera korrekt.
 • Felcitering
 • Att använda för mycket av andra personers arbete, även om man citerat/refererat på rätt sätt.
 • Att skicka in någon annans arbete som sitt eget.
 • Att ta med sig/använda otillåtna böcker, papper, anteckningar, miniräknare eller andra hjälpmedel under tenta.
 • Att ha med sig otillåtna anteckningar i böcker som du får använda under en tentamen.
 • Att ha mobiltelefonen på sig under tenta (oavsett om den är avstängd eller inte).
 • Att samarbeta på uppgifter som ska göras enskilt.
 • Att dela med sig av sitt individuella arbete till andra innan deadline.
 • Att skicka in uppgifter som du köpt/fått av någon annan.
 • Att skriva ditt namn på uppgifter/arbeten som du knappt eller inte alls hjälpt till att skriva, att skriva någon annans namn på en uppgift de inte skrivit eller att skicka in uppgifter i någon annans namn.
 • Att ändra i uppgifter efter att du har skickat in dem för bedömning.
 • Att fabricera data, statistik, intervjuer eller liknande material.
 • Att medvetet misstolka andras texter, statistik, citat m.m. för att driva fram en poäng.

Störande beteende

Även den som stör eller hindrar ordinarie verksamhet (t ex föreläsningar, seminarier, laborationer, presentationer, VFU och examination) riskerar att bli anmäld för störande beteende. Detta gäller även om det sker i universitetsbibliotekets lokaler.

Trakasserier

Om en student utsätter annan student eller anställd för trakasserier kan det också resultera i att ärendet hamnar hos disciplinnämnden och att man tilldelas en disciplinåtgärd.

Även studenter kan anmäla andra studenter för fusk/trakasserier.

Disciplinåtgärder

Försök till fusk i examinationssammanhang kan leda till en disciplinåtgärd. En tentamensvakt, lärare, examinator eller liknande är alltid skyldig att upprätta en anmälan om denne misstänker att något inte gått rätt till. Om tentamensvakten misstänker att du har försökt fuska på en tentamen blir du först informerad om exakt vad misstanken gäller och att det kommer att rapporteras. Du får fortfarande göra klart din tentamen eller lämna in din examination. Vakten meddelar sedan ansvarig lärare och skriver en rapport om vad som hänt. Rapporten följer alltid samma mall.

Vad händer om jag blir misstänkt för fusk?

Om du misstänks ha fuskat vid en tentamen eller annan typ av examination, och personal finner grund för anmälan, kommer ärendet att anmälas till universitetets disciplinnämnd. Det kommer då att hanteras så snabbt som möjligt för att undvika att du oroar dig för vad som kommer att hända längre än nödvändigt. All hantering av det sker på ett rättssäkert sätt så att din integritet bevaras. Du kommer att underrättas om att misstanke finns och få en kopia av anmälan för att kunna se vad det är som anmälts och information om vad som kommer att hända framöver. Du kommer själv att få ge ett skriftligt yttrande för att ge ditt perspektiv på vad som har hänt. Ditt ärende diskuteras aldrig med personer som inte är inblandade i det.

Du får gärna kontakta studentkårens studentombud (ombud@linnestudenterna.se) på ett tidigt stadium för att få stöd och hjälp, om du inte vill gå genom processen ensam. Det sker dock inte automatiskt och det är helt upp till dig att ta kontakt.

 

 

Det första som händer när ärendet har inkommit är att rektor tillsammans med den lagfarna ledamoten beslutar att antingen:

 • Lämna ärendet utan vidare åtgärd
 • Ge studenten en varning
 • Överlämna ärendet till disciplinnämnden för beslut

Disciplinnämnden består av rektor, en lagfaren ledamot, en lärarrepresentant och två studentrepresentanter. Du och anmälaren kommer att få en kallelse till mötet eller prövningen, men du måste inte delta även om det starkt rekommenderas. Din närvaro är inte ett krav för att ärendet ska kunna hanteras.

Vid prövningen får både anmälare och anmäld ge sin syn på saken och det kommer att ställas en del uppföljande frågor. När bägge parter hörts får de lämna rummet, och nämnden överlägger och fattar sitt beslut.

Beslutet meddelas till studenten direkt efter att det fattats, och det finns tre olika påföljder:

 • Ärendet lämnas utan åtgärd.
 • Du får en varning.
 • Du blir avstängd från dina studier under en tidsperiod som varierar beroende på hur allvarligt ditt ärende är; dock högst sex månader.

 

 

 

Konsekvenser vid avstängning

 • Ditt arbete kommer med stor sannolikhet att bli underkänt.
 • Du kommer inte att kunna delta på några lektioner, laborationer, seminarium eller andra former av schemalagd undervisning.
 • Du kommer inte att kunna anmäla dig eller delta vid examination.
 • Du kommer inte att kunna registrera dig på nya kurser.
 • Du kommer inte att få CSN.
 • Du riskerar inte att tillåtas att påbörja eller fortsätta på din VFU, praktik eller utbytestermin.
 • Du riskerar att behöva gå om kursen eller skriva tentamen nästa gång den hålls (oftast nästa år).
 • Du riskerar hamna under poänggränsen för nästkommande kurs.
 • Du riskerar att komma att behöva ta studieuppehåll.
 • Du riskerar förlora din studentbostad.
 • Om du har fått stipendium av något slag kan det dras in.
 • Du kan missa din examen.

 

Viktiga resurser

Studentkåren finns här för dig och vi hjälper dig på vägen!

Om du vill ha mer information får du gärna kontakta Linnéstudenternas student- och doktorandombud (ombud@linnestudenterna.se), som också kan driva kvalitetsrelaterade frågor vidare tillsammans med studentkårens utbildningsbevakare och andra relevanta parter.

Till toppen