fbpx

Hur funkar Kåren?

MEDLEMSMÖTE

Det högst beslutande organet i Linnéstudenterna är medlemsmötet. Under detta möte fattar medlemmarna beslut om de stora och övergripande frågorna för Linnéstudenternas verksamhet. Alla medlemmar är välkomna att delta, rösta och lägga fram förslag. Medlemsmötet hålls fyra gånger per år. Tid och plats för mötet annonseras på vår Facebooksida och här på linnestudenterna.se.

PRESIDIE OCH STYRELSE

Presidiet väljs av medlemmarna en gång om året via direktval och består av en ordförande och fyra vice ordföranden. Samtliga i presidiet är heltidsarvoderade studenter som antingen har tagit studieuppehåll för att engagera sig i Linnéstudenterna eller som engagerar sig efter avslutade studier. Styrelsen väljs samtidigt som presidiet. Ledamöterna i styrelsen är arvoderade på deltid och sköter sitt uppdrag vid sidan av sina studier.

STUDENTREPRESENTANTER

Enligt lag har alla studerande rätt att ha representanter i alla beslutande och beredande organ på universitetet. Detta är ett viktigt led i studentinflytande och ett sätt för oss studenter att vara med och påverka beslut som berör vår vardag. Studentrepresentanterna utses av medlemmarna på medlemsmötena.

KANSLI

Utöver de förtroendevalda representanterna i presidiet och styrelsen finns ett antal anställda tjänstepersoner som ser till att den dagliga verksamheten flyter på. Kansliet har det operativa ansvaret för områden som fadderverksamhet, bostadsfrågor, administration, medlemsregistrering, ekonomi och strategiskt informationsarbete.

Till toppen