fbpx

Information till dig som student ang. Covid-19

På denna sida kommer vi att samla all info som vi har till vårt förfogande gällande hur du som student vid LNU påverkas av utbrottet av coronaviruset (covid-19). Informationen kommer att uppdateras löpande!

För att undvika onödig ryktesspridning, se till att få din information från säkra källor så som myndigheter och ansedda medier.

Nuläge
Lnu välkomnar dig som är student i höst till det program eller den kurs som du redan går eller som du sökt och blivit antagen till! För de flesta studenter innebär det att studierna sker i Lnu:s lokaler, men går du en distansutbildning ges den självklart på distans.

Läs mer här

Känner du en oro kan du alltid kontakta oss, vår verksamhet fortskrider med undantag från att våra expeditioner har mer begränsade öppettider. Du kan också kontakta studenthälsan som kommer att vara öppet för digitala och delvis fysiska besök.

Se hela pressmeddelandet från LNU här

Se LNU:s FAQ om Covid-19 här

CSN

CSN kommer att betalas ut som vanligt så länge som universitetets verksamhet fortskrider. Även vid övergången till digitala läroformer kommer universitetet att meddela ändringarna till CSN och man kommer fortfarande att få utbetalda lån och bidrag som innan. Se info från CSN i denna länk

Bostäder

Exempel på åtgärder som görs av bostadsbolagen är att inte hantera felanmälan om personen som bor i lägenheten är förkyld eller sjuk. De hanterar då endast akuta ärenden. De uppmanar även boende att undvika att besöka deras kontor.

För detaljerad info, vänd dig till ditt bostadsbolag:

Pubar & Event
Sivans och Slottsstallarna är stängda tillsvidare. De kommer att besluta om öppettider vecka för vecka. För löpande info från pubarna, se deras facebooksidor:
Välkomstmässorna är inställda samt Kalmar Garden Party. Föreningarnas introduktioner kommer att vara begränsade med anpassning till restriktionerna.

Om fler av våra event ställs in kommer det att kommuniceras på våra facebooksidor för Växjö och Kalmar.

Försäkringar

Håll dig uppdaterad angående vad din försäkring innefattar.

Studentkårens verksamhet

Vår verksamhet fortsätter som normalt med undantag för att expeditionerna har mer begränsade öppettider och att vi i personalen i regel jobbar hemifrån. För oss är det viktigt att studenter har någonstans att vända sig och ni är välkomna att kontakta oss per telefon, mejl eller via våra sociala medier. Behöver du hämta ut exempelvis välkomstpaket eller besöka oss i ett annat ärende kontakta oss i förväg.

INFORMATION FOR YOU AS A STUDENT REGARDING COVID-19

On this page we will collect all the information we have at our disposal regarding how you as a student at LNU are affected by the outbreak of the corona virus (covid-19). The information will be updated regularly!

To avoid unnecessary rumor spreading, be sure to get your information from secure sources such as government agencies and reputable media.

Current situation

Lnu welcomes you as a student this fall to the program or course you are already attending or to which you have applied and been accepted! For most students, this means that the studies take place at Lnu’s premises, but if you go a distance education it is obviously given at a distance. This is not always the case for international students. Please consult with LNU.

If you feel a concern you can always contact us, we will continue our operation with the exception that our receptions will be open less frequently. You can also contact the student health, which will be open for digital and partly physical visits.

See the entire press release from LNU here

FAQ page about the Corona virus in this link.

Housing
Examples of measures taken by the housing companies are not to deal with faults in the apartments if the person living there is cold or ill. In that case they only handle emergency matters. They also encourage residents to avoid visiting their offices if possible.

Pubs & Event
Sivans and Slottsstallarna has decided to close. They will decide on opening hours week by week. For current info from the pubs, see their Facebook pages:

The welcome fairs and Kalmar Garden Party is cancelled. The introductions will be conducted by the associations in a way that corresponds to the restrictions.

If more of our events are canceled it will be communicated on our facebook pages.

Insurance
Keep up to date on what your insurance includes.

Student Union operations
Our business will continue as normal with the exception that our receptions will be open less frequently. For us, it is important that students have somewhere to turn and you are welcome to contact us by phone, e-mail or via our social medias.

Please have a look at our page about distance studying 

Till toppen