fbpx

Information till dig som student ang. Covid-19

På denna sida kommer vi att samla all info som vi har till vårt förfogande gällande hur du som student vid LNU påverkas av utbrottet av coronaviruset (covid-19). Informationen kommer att uppdateras löpande!

För att undvika onödig ryktesspridning, se till att få din information från säkra källor så som myndigheter och ansedda medier.

Nuläge

Rektorn beslutade 17/3 att all lärarledd undervisning och examinationer i universitetets lokaler kommer att förflyttas till digitala plattformar från och med 18/3 till och med 30e augusti (Med undantag för utbildningar som genomförs av polismyndigheten).

Beslutet betyder inte att undervisningen stängs ner utan den fortsätter som vanligt fast i en annan form.

Känner du en oro kan du alltid kontakta oss, vi kommer att fortsätta vår verksamhet med undantag från att våra expeditioner kommer att hålla stängt. Du kan också kontakta studenthälsan som kommer att vara öppet för digitala och delvis fysiska besök.

Vidare kommer även Universitetetsbiblioteket att hålla öppet med reducerade öppettider samt delar av övriga universitetslokalerna.

Se hela pressmeddelandet från LNU här

Se LNU:s FAQ om Covid-19 här

CSN

CSN kommer att betalas ut som vanligt så länge som universitetets verksamhet fortskrider. Även vid övergången till digitala läroformer kommer universitetet att meddela ändringarna till CSN och man kommer fortfarande att få utbetalda lån och bidrag som innan. Se info från CSN i denna länk

Bostäder

Exempel på åtgärder som görs av bostadsbolagen är att inte hantera felanmälan om personen som bor i lägenheten är förkyld eller sjuk. De hanterar då endast akuta ärenden. De uppmanar även boende att undvika att besöka deras kontor.

För detaljerad info, vänd dig till ditt bostadsbolag:

Pubar & Event
Sivans och Slottsstallarna är stängda tillsvidare. De kommer att besluta om öppettider vecka för vecka. För löpande info från pubarna, se deras facebooksidor:
Valborgsfirandet i Växjö och Kalmar är inställt. Även Schools Out i Kalmar är inställt.
Medlemskaffen och Språkcaféet är inställda tillsvidare.

Om fler av våra event ställs in kommer det att kommuniceras på våra facebooksidor för Växjö och Kalmar.

Försäkringar

Håll dig uppdaterad angående vad din försäkring innefattar.

Studentkårens verksamhet
Vår verksamhet fortsätter som normalt med undantag för att expeditionen i Växjö är stängd. För oss är det viktigt att studenter har någonstans att vända sig och ni är välkomna att kontakta oss per telefon, mejl eller via våra sociala medier. Behöver du hämta ut exempelvis välkomstpaket eller besöka oss i ett annat ärende kontakta oss i förväg.

Vill du besöka oss i Kalmar kan du besöka oss under UB:s öppettider (10-15) och du måste ha ditt passerkort för att komma in i lokalen. Vill du besöka oss någon övrig tid, kontakta oss i förväg.

INFORMATION FOR YOU AS A STUDENT REGARDING COVID-19

On this page we will collect all the information we have at our disposal regarding how you as a student at LNU are affected by the outbreak of the corona virus (covid-19). The information will be updated regularly!

To avoid unnecessary rumor spreading, be sure to get your information from secure sources such as government agencies and reputable media.

Current situation

The vice chancellor announced March 17 that all teacher-led education and examinations in the university premises will be transferred to digital platforms from 18/3 until 30th August (with the exception of training programs conducted by the police).

The decision does not mean that the teaching is closed down, but it continues as usual in another form.

If you feel a concern you can always contact us, we will continue our operation with the exception that our reception in Växjö will be closed. You can also contact the student health, which will be open for digital and partly physical visits.

Furthermore, the University Library will also be open with reduced opening hours as well as parts of the other university premises.

See the entire press release from LNU here

FAQ page about the Corona virus in this link.

Housing
Examples of measures taken by the housing companies are not to deal with faults in the apartments if the person living there is cold or ill. In that case they only handle emergency matters. They also encourage residents to avoid visiting their offices if possible.

Pubs & Event
Sivans and Slottsstallarna has decided to close. They will decide on opening hours week by week. For current info from the pubs, see their Facebook pages:

The Valborg celebration in Växjö and Kalmar in cancelled. Schools out is also cancelled.

The members coffee and the language café is cancelled until further notice.

If more of our events are canceled it will be communicated on our facebook pages.

Insurance
Keep up to date on what your insurance includes.

Student Union operations
Our business will continue as normal with the exception that our reception in Växjö will be closed. For us, it is important that students have somewhere to turn and you are welcome to contact us by phone, e-mail or via our social medias.

UB in Kalmar requires keycards for all it’s visitors so have that in mind if you want to visit us. If you want to visit us outside UB’s opening hours, contact us first.

Please have a look at our page about distance studying 

Till toppen