fbpx
Sök till Kårstyrelsen

Vill du driva en specifik fråga? Eller är du allmänt intresserad av studentpolitik? Kul, då är du välkommen att söka till vår kårstyrelse!

Du söker genom att maila val@linnestudenterna.se där vi vill att du bifogar ditt CV och personligt brev! Ansökan öppnar måndag 9/3 och sista ansökningsdag är 8 april. Vi ser fram emot din ansökan!

De 5 heltidspositioner som finns är fördelade som så att det finns en studiesocialt ansvarig per ort. Likadant finns det en utbildningsbevakare per ort medan ordförande reser mellan orterna. Utöver de heltidsarvoderade posterna finns 6 ledamotsposter. Kårvalet sker i slutet av vårterminen varje år och mandatperioden löper från 1 juli t.o.m. sista juni nästkommande år.

Så fungerar den demokratiska processen

Steg för steg

12 mars: Linnéstudenterna öppnar för ansökningar och nomineringar.

Du kan kandidera till kårstyrelsens olika positioner. Sista ansökningsdag är den 8 april.

13 - 26 april: Valberedningen kontaktar alla som har sökt och genomför intervjuer.

26 april: Valberedningen presenterar alla valbara kandidater i valet till kårstyrelsen

Valet pågår mellan 4 - 11 maj, alla medlemmar i Studentkåren kan rösta på valbara kandidater till kårstyrelsen.

12 - 18 maj: Valberedningen presenterar de vinnande kandidaterna för de olika posterna.

Den nya styrelsen väljs in på årsmötet den 19 maj.
Valberedningen hanterar kårvalet och tar emot alla ansökningar och nomineringar till kårstyrelsen. Valberedningen ser till att det finns kandidater till alla poster och genomför intervjuer med kandidaterna till de arvoderade uppdragen.

Valberedningen tillsätts på medlemsmötet. Arbetet utförs främst under våren när det är dags för kårval men det förekommer även att det uppstår vakanta poster under året och då är det valberedningens uppgift att ta fram kandidater till dem. Du behöver vara eller bli medlem i Studentkåren för att sitta i valberedningen.

Uppdraget är arvoderat och du får med dig ett ökat kontaktnät, nya erfarenheter samt möjlighet till referenser för ditt CV.
Medlemsmötet är det högst beslutande organet i Linnéstudenterna. Under detta möte fattar medlemmarna beslut om de stora och övergripande frågorna för Linnéstudenternas verksamhet. Alla medlemmar är välkomna att delta, rösta och lägga fram förslag. Medlemsmötet hålls fyra gånger per år. Tid och plats för mötet annonseras på vår Facebooksida och här på linnestudenterna.se.

Kårstyrelsen är studentkårens verkställande organ. De ser till att beslut som tagits på medlemsmöten genomförs och väljer ut lämpliga kandidater för arvoderade uppdrag på studentkåren.

Kårstyrelsen träffas ungefär en gång i månaden och ser då till att studentkårens verksamhet flyter på. För att söka till styrelsen behöver du vara medlem i studentkåren. Kårstyrelsen består av presidiet och deltidsledamöter.

Presidiet väljs av medlemmarna en gång om året och består av en ordförande och fyra vice ordföranden. Samtliga i presidiet är heltidsarvoderade studenter som antingen har tagit studieuppehåll för att engagera sig i Linnéstudenterna eller som engagerar sig efter avslutade studier.

Deltidsledamöterna väljs samtidigt som presidiet. Dessa är arvoderade på deltid och sköter sitt uppdrag vid sidan av sina studier.

Vill du veta vad som tagits upp på tidigare medlemsmöten och kårstyrelsemöten hittar du alla protokoll på denna sida. 

Kårstyrelsen 2019/20

Kårstyrelsen 2019/20

Dessa är posterna som går att söka till i 2020 års kårval

Ordförande (ortsöverskridande)

Som ordförande har du i uppgift att driva arbetet inom verksamheten framåt och tillsammans med styrelsen utveckla organisationen. Som ordförande får du sitta med i grupper för samarbetspartners bl.a. inom kommunerna och regionerna . Det ingå även i uppdraget att förbereda material inför varje styrelsemöte och vara den som leder dessa. Ordförande är den ytterst ansvariga för Linnéstudenternas verksamhet och ekonomi

Läs hela befattningsbeskrivningen här


Studiesocialt ansvarig (Växjö & Kalmar)

Som studiesocialt ansvarig fokuserar du främst på studenternas liv utanför studierna. Detta berör allt ifrån boendesituationen, kollektivtrafik, trygghet till att vara ett stöd för föreningslivet av pubar, nationer och föreningar. Studiesocialt innehåller väldigt mycket olika komponenter men kort kan det beskrivas som ett jobb med att möjliggöra för att studenterna får en härlig och bra tid utanför sina studier.

Läs hela befattningsbeskrivningen härUtbildningsbevakare (Växjö & Kalmar)

Rollen som utbildningsbevakare innebär att vara den personen som studenterna vänder sig till om de upplever några problem inom sin utbildning och behöver någon att vända sig till. Arbetet är främst riktat mot universitetet och innebär att sitta med i flera beredande och beslutande råd, nämnder och styrelser. Du ser till att bristfälliga kursplaner åtgärdas, att scheman fungerar, att tentor rättas i tid och att systematiska problem når rätt person så att de kan åtgärdas.

Läs hela befattningsbeskrivningen härDeltidsledamot

Det finns sex stycken deltidsposter i Linnéstudenternas styrelse. För att söka dessa behöver du inte ta studieuppehåll utan det är ett uppdrag du kan ha vid sidan av dina studier. Som ledamot går du på kårstyrelsemöten och förväntas vara med och representera kåren i olika projekt och event under året. För detta får du ett mindre arvode varje månad.
Alla som är eller blir medlemmar i Linnéstudenterna senast en vecka före valet får i början av röstningsperioden ett mejl skickat till sig. Mailet har en unik länk som gäller bara för dig. När du klickar på länken kommer du till röstningsformuläret där du antingen kan rösta på någon av kandidaterna för varje post. Du kan rösta på flera alternativ för deltidsledamöter. Du kan även välja att rösta blankt eller rösta för att posten ska vara vakant.

Om du inte fått mailet kontrollera först din skräppost eller kontakta info@linnestudenterna.se

Att vara förtroendevald hos Linnéstudenterna

Linnéstudenterna är en ideell organisation där styrelsen väljs av medlemmarna och därmed får styrelsen det demokratiska förtroendet att leda medlemsorganisationen mellan årsmötena. Tjänstepersonerna är en stödfunktion till de förtroendevalda. Samarbete mellan dessa två grupper är en förutsättning för att organisationen ska fungera.

Det är styrelsen som har arbetsgivaransvaret i en ideell förening. Styrelsen kan delegera arbetsgivaransvaret för personalen till en chef. Hos Linnéstudenterna är det verksamhetsledaren som har arbetsgivaransvaret för övriga tjänstepersoner. Det är fortfarande styrelsen som är ytterst ansvarig för personalen. Linnéstudenterna ska, liksom alla andra ideella föreningar, följa gällande arbetsrättslig lagstiftning.

Arbetstider och arbetsbelastning

Samtliga ledamöter ansvarar själva för att styra sin arbetstid och att uppfylla det uppdrag som de har åtagit sig. En riktlinje är att heltidsuppdrag som förtroendevald motsvarar en arbetsvecka om ca 40 timmar. Det är önskvärt att förtroendevalda med heltidsuppdrag är på arbetsplatsen mellan 09:00 och 15:00 på vardagar, när de inte är på möten eller andra aktiviteter knutet till förtroendeuppdraget. Att vara förtroendevald hos Linnéstudenterna kan innebära arbete så väl kvällar som helger. Förtroendevalda med deltidsuppdrag förväntas prioritera styrelsemöten under sin mandatperiod. Det är även önskvärt att förtroendevalda med deltidsuppdrag deltar i annat arbete inom den dagliga verksamheten.

Om arbetsbelastningen för en förtroendevald blir för hög förväntas hen meddela ordförande och verksamhetsledare, för att få hjälp med att minska belastningen. Det finns också ett arbetsmiljöombud (en av tjänstepersonerna) på varje ort som den förtroendevalda kan vända sig till.

Att vara förtroendevald kan innebära att medlemmarna har höga förväntningar på tillgänglighet, även utanför normala kontorstider. Det är därför viktigt att styrelsen internt bestämmer begränsningar för när de kan förväntas vara tillgängliga och kommunicerar detta till medlemmarna.

Arvode

Samtliga förtroendeuppdrag är arvoderade och regleras av Linnéstudenternas högsta beslutande organ – medlemsmötet. Enligt medlemsmötets beslut vid årsmötet 2016-05-25 ska förtroendevaldas arvode årligen höjas enligt det nationella riktmärket. Ett arvode kan alltså till skillnad från en lön inte förhandlas fram.

Presidialer erhåller 75% extra arvode den sista månaden under mandatperioden. Väljer en sittande presidial att söka om sin post och blir omvald erhåller hen dessutom 2000 kr i extra ersättning per månad.

Vidare skillnader mellan ett arvoderat uppdrag och en anställning är bland annat att det arvoderade arbetet inte är semestergrundande, du är inte berättigad till tjänstepension och du omfattas inte av arbetsrättsliga lagar.

Anställd Förtroendevald
Lön
Arvode
Semester
Tjänstepension
Arbetsrättsliga lagar gäller,
exempelvis lag om anställningsskydd,
arbetstidslagen
Friskvårdsbidrag
Företagshälsovård
Terminalglasögon

 

 

Bli buddy
977 502 Linnestudenterna

Varje år väljer ca 1500 studenter från andra länder än Sverige att komma till Linnéuniversitetet för…

Bli studentrepresentant
640 426 Linnestudenterna

Uppdraget som studentrepresentant erbjuder dig en rolig erfarenhet, en merit på CV:t och extra klirr i kassan. Som student har du har …

Till toppen