fbpx

Försäkring

Som studerande vid statliga universitet och högskolor omfattas du av en personförsäkring motsvarande arbetsskadeförsäkringens olycksfallsskydd. Försäkringen gäller för både studenter och doktorander. Personskadeförsäkringen för studenter gäller i Sverige och omfattar olycksfall under skoltid och för resor mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas.

 

I vissa speciella fall omfattar försäkringen även sjukdom som studenten har fått via smitta enligt 5§ förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd. Ett exempel är

om studenten smittas av något ämne i samband med studier i ett laboratorium.

Vill du veta mer?

Kontakta Marie Brorson på Linnéuniversitetet eller läs vidare på http://lnu.se/student/studentliv/forsakringar

Tillbud
Med tillbud menas en oönskad händelse som kan leda till ohälsa eller olycksfall i Linnéuniversitetets lokaler. Detta kan till exempel innebära kroppsskador, oönskad temperatur i någon lokal eller kränkande särbehandling och diskriminering. Om du råkar ut för ett tillbud kan du fylla i en tillbudsrapport som du hittar här:
https://medarbetare.lnu.se/att-arbeta-vid-lnu/arbetsmiljo/arbetsskador-och-tillbud

Fyll i tillbudsrapporten och lämna den till prefekten på den institution som tillbudet ägt rum.
Har du frågor kontakta Linnéuniversitetets arbetsmiljösamordnare Eva Edlund.

Till toppen