fbpx
Rättigheter och skyldigheter

Det finns rättigheter och skyldigheter du förväntas känna till, följa och utnyttja dig av. Här är några:

Schema
Ditt schema ska finnas tillgängligt minst en månad innan kursstart för att du ska hinna skaffa kurslitteratur och planera dina studier. Tentor och omtentor finns inte alltid med i schemat; åtminstone inte vid kursstart. Fråga din lärare om vad som gäller.

Kursplan
Kursplanen är ett juridiskt bindande dokument som beskriver kursens mål, innehåll och examinationsformer. Kursplanen måste följas av såväl lärare som studenter, så det är bra att ha läst den i förväg.

Utbildningsplan
Ett program består av ett antal kurser som är tänkta att läsas i viss följd. Ibland ställs krav på att du måste ha klarat en viss kurs eller tagit ett visst antal högskolepoäng för att få börja nästa kurs. Läs igenom utbildningsplanen och de ingående kursernas kursplaner för att ta reda på vilka krav som ställs, och räkna med att de kraven även gäller dig.

Kurslitteratur
Listan över kurslitteratur finns sist i kursplanen. Räkna med att det är angiven litteratur som gäller, men dubbelkolla ändå gärna med kursansvarig om du tänker skaffa den långt i förväg.

E-post
Frågor till lärare via till exempel e-post ska besvaras inom 2–3 dagar.

Studie- och arbetsmiljö
På en institution är det prefekten som är chef och har arbetsmiljöansvaret för både personal och studenter. Om du har synpunkter på din fysiska eller psykosociala studiemiljö kan du därför vända dig till prefekten, till studentskyddsombudet, till fakultetens skyddsombud eller höra av dig till studentkåren. Om du själv vill engagera dig i studiemiljöfrågor kan du göra stor nytta genom att bli studentskyddsombud på din institution eller fakultet. Du behöver inga förkunskaper och får den utbildning som krävs.
Tentor Salstentor och vissa andra examinationsuppgifter behöver du oftast anmäla dig till separat och de finns inte alltid med på ditt schema. Fråga din lärare vad som gäller om du är osäker.

Anonyma tentor
Du har rätt att skriva salstentor anonymt. Seminarier, muntliga presentationer, laborationer etc. görs däremot i regel inte anonymt.

Examinator sätter betyg
Den som är formellt ansvarig för att sätta betyg kallas examinator. Vem som är examinator ska meddelas vid kursstart. Examinator är oftast den som läser och bedömer examinationsuppgiften, men kan i vissa fall behöva förlita sig på en annan rättande lärares bedömning.

Rättningstid
Examinationsuppgifter ska bedömas och betyget meddelas inom 15 arbetsdagar.
Rätt till återkoppling
Du har rätt att få återkoppling på din examinationsuppgift, inte bara ett betyg.

Betyg är individuella
Examinationsuppgifter ska utformas så att individuella betyg kan sättas. Det ska vid behov gå att avgöra vem som gjort vad i exempelvis ett grupp- eller projektarbete.

Satt betyg gäller
Ett godkänt betyg eller positivt beslut kan inte sänkas eller ändras till din nackdel efter att det har meddelats.
Ett betyg kan inte överklagas till högre instans eller överprövas av någon annan. Däremot kan du begära att examinator omprövar sitt betygsbeslut om du har goda argument eller anser att det begåtts ett uppenbart misstag, t ex att poängen på en tenta summerats fel eller om du misstänker att examinatorn inte har fått eller har glömt läsa delar av din examinationsuppgift.

Komplettering
Examinator kan erbjuda komplettering om din uppgift ligger nära gränsen till godkänt. Det ska då tydligt framgå vad du behöver göra för att nå godkäntgränsen samt hur lång tid du har på dig. Om kompletteringen inte lämnas in, lämnas in sent eller inte uppfyller villkoren ska uppgiften underkännas. Komplettering på komplettering får inte erbjudas, och komplettering är inte heller något du med automatik har rätt till utan erbjuds på examinators initiativ.

Omtentor
Det ska finnas minst ett förnyat examinationstillfälle i nära anslutning till ordinarie examinationstillfälle. För en salstenta rör det sig oftast om 4–8 veckor. Omtentatillfället ska meddelas senast vid ordinarie tentamenstillfälle. Omtentan ska ha samma betygsskala som den ordinarie tentan, och bör vara snarlik även ifråga om omfattning, svårighetsgrad, poänggränser osv. Det måste finnas minst 10 arbetsdagar mellan det att
ordinarie tentaresultat meddelas och omtentan sker för att du har rimliga möjligheter att plugga.
Ibland kan det erbjudas ytterligare examinationstillfällen (t ex nästföljande termin eller under sommaren) men det är inget du kan förutsätta eller kräva och kan variera från kurs till kurs, från år till år och från lärare till lärare. Fråga vad som gäller om du är osäker.

Byte av examinator
Du har rätt att begära byte av examinator om du blivit underkänd två gånger på samma uppgift av samma examinator och du tycker att bedömningen är felaktig. Begäran görs skriftligt till institutionens prefekt (ungefär avdelningschef). Om din begäran beviljas examineras du vid nästa examinationstillfälle av den som prefekten utsett, men vem det blir kan du inte påverka. Dina möjligheter att tentera anonymt kan förstås bli begränsade.

Kursvärdering
Du ska ges möjlighet att göra en anonym kursvärdering efter avslutad kurs. Utnyttja möjligheten att tycka till om vad som varit bra och mindre bra eftersom det blir ett viktigt underlag när lärarna ska förbättra kursen.
Kursvärderingarna ska sammanfattas och kommenteras av kursansvarig lärare, och den ska dessutom ska återkopplas till er som läst kursen. Resultat och eventuella förändringar som kursvärderingen resulterat i ska också redovisas till de som läser kursen nästa gång.
Om du är intresserad av en speciell kurs kan du begära att ta del av tidigare kursvärderingar genom att maila arkiv@lnu.se eller utbildningsadministratören.
Engagera dig
Du kan påverka din utbildning, din studiemiljö och hur universitetet fungerar på många olika sätt:

  • Gör kurs- och programvärderingar! Begär att få återkoppling på de du gjort när de har sammanfattats och be läraren redovisa tidigare studenters synpunkter när du börjar en ny kurs. Begär att få göra kursvärdering om det inte gjorts när kursen slutar, och be vid behov om kopior på andra kursvärderingar från arkiv@lnu.se.
  • Stöd vårt arbete med utbildningskvalitet och -bevakning genom att bli medlem i studentkåren Linnéstudenterna.
  • Delta i din utbildnings programråd*, eller verka för att ett sånt inrättas om det inte redan finns.
  • Bli studentrepresentant* i något av universitetets beredande eller beslutande organ.
  • Bli studentskyddsombud* eller studenthuvudskyddsombud* på din institution eller fakultet.
  • Engagera dig i någon studentförening eller nation.
  • Gå med i studentkårens Buddy-verksamhet.
  • Engagera dig i Linnéstudenterna som poolare, deltidsledamot* eller heltidsarvoderad* studentpolitiker.
  • Efter studierna kan du dessutom hålla dig uppdaterad och bidra som alumn eller mentor.

* Hör av dig till representant@linnestudenterna.se för information om hur du blir invald och kan representera andra studenter. Uppdraget är arvoderat och det krävs vanligtvis inga speciella förkunskaper.
Diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier etc.
Anmäls i första hand till universitetet. Läs mer på https://lnu.se/utbildning/under-studierna/anmalan-om-diskriminering-eller-sexuella-trakasserier/ eller vänd dig till Linnéstudenternas student- och doktorandombud för råd och hjälp med hur du går vidare.

Fusk och plagiat
Du måste känna till och följa universitetets regler rörande fusk och plagiat, och lärarna är skyldiga att anmäla misstanke om fusk. Den som fuskar genom att till exempel plagiera någon annans arbete riskerar att bli avstängd från studierna i upp till sex månader.

Om du inte är nöjd Vänd dig i första hand till examinator eller kursansvarig för att lösa problemet så nära källan som möjligt. Om det inte hjälper, eller det finns andra skäl så bör du vända dig till programansvarig eller prefekt. Studentkårens student- och doktorandombud kan ge tips, råd och stöd och hjälper dig vid behov att föra ärendet vidare. I vissa fall kan också studievägledare, Studerandeavdelningen och Studenthälsan vara bra att ta kontakt med. Många arbetar under sekretess och har tystnadsplikt.

Läs mer
https://lnu.se/utbildning/under-studierna/rattigheter-och-skyldigheter/ finns dokument som i större detalj beskriver dina rättigheter och skyldigheter. Diskutera dem gärna med din lärare eller kontakta ombud@linnestudenterna.se med frågor och funderingar.

Till toppen